زبان های جوملا - سومار شرکت همگام رایانه سومار - طراحی سایت؛ استاندارد سازی و بهینه سازی سیستم های مدیریت محتوا. http://soomar63.com/joomla-extensions/joomla-languages.html Tue, 23 May 2017 19:25:00 +0430 Soomar CMS fa-ir فارسی ساز جوملا 3.0 http://soomar63.com/joomla-extensions/joomla-languages/49-joomla-3-0-persian-translation.html http://soomar63.com/joomla-extensions/joomla-languages/49-joomla-3-0-persian-translation.html manager@soomar63.com (امیر حسینی) Fri, 26 Oct 2012 12:05:45 +0330 فارسی ساز جوملا 1.5 http://soomar63.com/joomla-extensions/joomla-languages/48-joomla-1-5-persian-translation.html http://soomar63.com/joomla-extensions/joomla-languages/48-joomla-1-5-persian-translation.html manager@soomar63.com (امیر حسینی) Fri, 26 Oct 2012 11:43:06 +0330 فارسی ساز جوملا 2.5.7 http://soomar63.com/joomla-extensions/joomla-languages/38-joomla-2-5-7-persian-translation.html http://soomar63.com/joomla-extensions/joomla-languages/38-joomla-2-5-7-persian-translation.html manager@soomar63.com (امیر حسینی) Sun, 21 Oct 2012 15:19:49 +0330 فارسی ساز جوملا ۱.۷.۳ http://soomar63.com/joomla-extensions/joomla-languages/16-joomla-1-7-3-persian-translation.html http://soomar63.com/joomla-extensions/joomla-languages/16-joomla-1-7-3-persian-translation.html manager@soomar63.com (امیر حسینی) Mon, 21 Nov 2011 08:54:38 +0330